0 items - 0.00 лв. 0

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Етерични масла

„Четири“ ООД (дружеството / администраторът) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета (Регламента). В това свое качество ние осъзнаваме отговорността, която носим пред субектите, чиито лични данни обработваме. Настоящият документ цели да запознае последните с основните въпроси, касаещи обработката на техните лични данни от страна на дружеството, като целите и основанието за обработване, получателите на данните, срока, за който данните се съхраняват. Документът предоставя на субектите и информация относно правата им във връзка с обработваните лични данни като: право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, възражение и право на преносимост.

 

 1. Администратор на личните данни:

 

„Четири“ ООД, ЕИК 205109016, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Патриарх Максим 8, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета (Регламента), като само определя целите и средствата на обработване на личните данни. Центърът за контакт с дружеството в посоченото му качество, който субектите на данни биха могли да използват, е:

 

адрес: гр. Варна, ул. Патриарх Максим 8

e-mail: info@timequality.net

телефон: +359 89 6741738

 

 1. Определение за лични данни:

 

Това е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано въз основа на тази информация, пряко или непряко, чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече признаци относно физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това лице.

 

 1. Физически лица, чиито лични данни подлежат на обработка:

 

Събират се и се обработват лични данни на физически лица, които са инициирали контакт с дружеството, чрез формите за контакт в сайта, техните профили в социалните мрежи или по друг начин (телефон, поща, личен контакт) във връзка с:

 

 • регистрация като потребител на сайта;
 • сключване на договор за предоставяне на стоки и/или услуги;
 • участие в игри или томболи;
 • подаване на запитавания, сигнали и жалби и др.;

 

 1. Категории лични данни, подлежащи на обработка:

 

За посочените по-горе лица се събират следните лични данни: три имена, адрес, дата, час и място на раждане, имейл, телефон за връзка. Администраторите не изискват предоставяне и не обработват специални категории лични данни.

 

 1. Цел на обработването на личните данни:

 

Личните данни на субектите се събират и обработват за целите на регистрирането им като потребители на сайта на дружеството, сключването и изпълнението на договори за предоставяне на стоки и/или услуги, за осъществяване на контакт с лицата, участвали в организирани от дружеството игри или томболи и за изпращането на спечелените наград, както и за консултиране и съдействие във връзка с постъпилите запитвания, сигнали и жалби.

 

 1. Правните основания за обработването на личните данни:

 

Личните данни на лицата, които желаят да се регистрират като потребители в сайта на дружеството, се обработват на базата на изрично предоставеното тяхно съгласие което може да бъде оттеглено във всеки момент, без предизвестие, чрез едностранно писмено волеизявление, отправено до дружеството с писмо или имейл, изпратени до посочения в т. 1 център за контакт.

 

Личните данни се събират и обработват с оглед на сключването и изпълнението на договорите за предоставяне на стоки и/или услуги. Данните се обработват още с оглед на спазването на законови задължения на администратора в областта на данъчното и счетоводното законодателство.

 

По отношение на лицата, участвали в игри в социалните мрежи, личните данни се събират и обработват с оглед на сключването и изпълнението на договорите за участие в съответната игра. Данните се обработват още с оглед на спазването на законови задължения за администраторите в областта на данъчното и счетоводното законодателство.

 

По отношение на лицата, подали запитвания, сигнали и жалби, данните се събират с оглед на  защитата на легитимния интерес на администраторите от идентифициране на подателя на запитването, сигнала или жалбата, осъществяването на обратна връзка с него и предоствявнето на информация/становище по повод на постъпилото запитване. Когато жалбата или сигналът са подадени от клиент на дружеството, то основанието за обработване на данните и необходимостта от изпълнение на договорни задължения.

 

 1. Получатели на личните данни:

 

ЛД се предоставят на служители на дружеството, чиито преки задължения включват обработването на съответните категории лични данни, съгласно пронципа „необходимост да се знае“ („need to know”).

 

ЛД се предоставят и на лица, извършващи пощенски и куриерски услуги за целите на осъществяването на комуникация със субектите на данните и изпращането до тях на поръчаните през електронния магазин продукти и награди, спечелени чрез участия в игри, организирани от дружествата.

 

Данните от регистъра се предоставят на трети лица с оглед на спазването на законови задължения, прилагани спрямо администратора. Такива задължения дружеството има в областта на счетоводното и потребителското законодателство, като получатели на данните са НАП и КЗП.

 

Лични данни на субектите подлежат на разкриване пред трети лица (като например органи на съдебната система, колекторски фирми и др.) във връзка със защитата на легитимни интереси на администратора, които не противоречат на интересите на субектите на личните данни.

 

Не се предоставят лични данни на получатели в трети държави или международни организации.

 

 1. Срок, в рамките на който се обработват данните:

 

Личните данни на лицата, които са се регистрирали като потребители в сайта, се съхраняват до момента, в който същите оттеглят съгласието си за обработването им чрез едностранно писмено волеизявление, отправено до дружеството чрез писмо или имейл, изпратени до посочения в т. 1 център за контакт.

 

Личните данни на лицата, които са сключили с дружеството договор за предоставянето на стока и/или услуга се съхраняват в рамките на нормативно регламентираните срокове съгласно приложимото данъчно и счетоводно законодателство.

 

Личните данни на лицата, които са взели участие в организирана от дружеството игра, се съхраняват до датата на обявяване на победителите в нея.

 

Личните данни на лицата, които са спечелили награда в следствие на участие в организирана в социалните мрежи игра, се съхраняват в рамките на допълнителен период от време с оглед на евентуални гаранционни претенции във връзка със спечелената награда, както и с оглед на спазването на изискванията на  счетоводното законодателство.

 

Данните на лицата, подали сигнал, оплакване или жалба, се съхраняват за период от 3 месеца след приключването на процедурата по разглеждане на жалбата.

 

В случай на наличие на правен спор във връзка със съществуването или изпълнението на договор (договор за участие в игра) данните продължават да се обработват до неговото приключване и удовлетворяването на всички претенции.

 

 1. Правата на субектите на лични данни:

 

 • Право на достъп до данните. Субектите имат право да получат от администратора потвърждение дали техните лични данни се обработват и да бъдат информирани за целите на обработването, за категориите обработвани лични данни, за получателите, пред които се разкриват тези данни, за срока за съхранението им, за съществуването на право да се изиска коригиране, изтриване, ограничаване на обработването или да се направи възражение срещу обработването; за правото на жалба до надзорен орган и за правото на безплатно предоставяне на копие на обработваните лични данни;
 • Право на коригиране. Субектите имат право да поискат от администратора коригиране на неточните, както и допълване на непълните лични данни, свързани с тях;
 • Право на изтриване. Субектите имат право да изискат изтриване на личните данни, обработвани от администратора, в случай, че тези данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или се обработват за цели, несъвместими с първоначалните; в случай, че данните се обработват въз основа на легитимен интерес на администратора и не съществува законно основание за обработването, което да има преимущество; в случай, че данните се обработват незаконосъобразно; в случай, че личните данни следва да бъдат изтрити с цел спазването на правото на Съюза или на държава членка, приложимо за администратора. Администраторът могже да възрази срещу претенцията за изтриване, ако обработването е необходимо за правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазването на правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес; за научни или исторически изследвания или статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработването. Субектите на данни могат да изискат от администратора ограничаване на обработването на данните им, ако оспорват точността на тези данни, за срока, нужен на администратора да проверят точността им; ако обработването е неправомерно, но субектите не желаят данните им да бъдат изтрити, а само да се ограничи обработването им (да бъдат съхранени); ако администраторът не се нуждае повече от данните, но субектите ги изискват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; ако субектите са възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните интереси на администратора имат преимущество пред техните интереси;
 • Право на преносимост на данните. Субектите на данни имат право, ако обработването се осъществява по автоматизиран начин, да получат от администратора своите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлят данните на друг администратор.
 • Право на възражение. Субектите на данни имат право да възразят пред администратора срещу обработването на техните данни, доколкото тези данни се обработват въз основа на легитимен интерес на администратора и администраторът не могже да докаже че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субектите на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни интереси;
 • Право на жалба до надзорен орган. Субектите на данни имат право да подадат жалба срещу администратора пред Комисията за защита на личните данни с оглед на защитата на предоставените за обработване лични данни.

 

 1. Предоставянето на личните данни като условие за сключването и изпълнението на договор или за разглеждане на запитване, сигнал или жалба:

 

Регистрирането на лице като потребител на сайта на администратора би било невъзможно без предоставянето на данни, на базата на които да се извърши регистрация. Непредоставянето на такива данни е повод за отказ от страна на администратора регистрира потребителя.

 

Доколкото администраторът използва личните данни на субектите с оглед на тяхното качество на страни по договор за предоставяне на стоки и/или услуги, то същият не би могъл да бъде сключен, а правата и задълженията по него – упражнени и изпълнени при непредоставяне на посочените по-горе категории лични данни.

 

Лицата, желаещи да вземат участие в организираните от администратора игри или томболи, също са задължени да предоставят небходимите лични данни. Администратора няма да допусне до участие лица, които не може да идентифицира.

 

Предоставянето на лични данни от страна на лица, отправящи запитвания, сигнали и жалби до дружеството, е също така задължително условие за тяхното разглеждане, предвид необходимостта от идентифициране на подателя  и осъществяването на обратен контакт с него. Администраторът не изпраща отговор на анонимно подадени сигнали поради фактическа невъзможност за осъществяване на контакт с подателя.

 

 1. Как се грижим за защитата на личните данни?

 

            Дружеството-администратор организира обработването на личните данни на субектите при спазване на основните принципи, залегнали в Регламента и приложимото национално законодателство. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на предоставените им лични данни, за да гарантират адекватно ниво на защита, което отговаря на данните и въздействието при нарушаване на защитата им.